top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Roestenbergcoaching

 

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en (behandel)- overeenkomsten van of met RoestenbergCoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Bedrijfsomschrijving

RoestenbergCoaching is een zelfstandig werkende praktijk voor therapie, coaching en training en is gespecialiseerd in individuele coaching, begeleiding en (gezins) behandeling.

Er wordt gebruik gemaakt en gewerkt vanuit het systeemtheoretisch therapeutisch kader, het gedachtegoed van SAMI-training, Cognitieve-Gedragstherapie en Geweldloos verzet & Verbindend gezag.

Doelgroep is hoofdzakelijk kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen.

Startgesprek

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om elkaar globaal te leren kennen, kort stil te staan bij de hulpvraag en bij de vraag of Roestenbergcoaching een passende plek is voor de vraag. Een kennismaking duurt maximaal 30 minuten en hier zijn geen kosten aan verbonden. Kinderen zijn hierbij niet aanwezig.

Tijdens het startgesprek formuleren we samen jouw leer-, coach- en/of hulpvraag/vragen en de doelstellingen van het traject. Wederzijdse verwachtingen worden naar elkaar uitgesproken. Trajecten worden altijd op maat gemaakt. Er wordt altijd gewerkt vanuit een (leer/hulp) vraag.

De kosten van een startgesprek zijn € 85,-.

De Therapie / coaching

De contactmomenten vinden plaats op wijnstraat 161 A, Dordrecht of op locatie Spuiboulaverd 348 te Dordrecht. Afspraken vinden altijd in overleg plaats.

De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De therapeut heeft een inspanningsverplichtingen jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting. 

Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan ouder(s)verzorger(s) op de hoogte zijn, zoals aanwezig in het medisch dossier van arts, specials of andere hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het therapie proces. In dit geval zijn ouder(s)/verzorger(s) hier zelf verantwoordelijk voor.

De kosten per sessie bedraagt 85,- (1 uur). Dit is inclusief voorbereiding, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden. Tarieven kunnen per ingang van een nieuwjaar worden aangepast. 

Wenst u een uitgebreid verslag over de aanmeldreden, het proces, en de voortgang, dan wordt hiervoor 85,- in rekening gebracht.   

Na 5 sessies volgt altijd een evaluatiegesprek, waarin bepaald wordt of de therapie/coaching al dan niet als passend wordt beoordeelt.

Een overeenkomst voor een traject kan na onderling overleg door beide partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

 

Betaling

Elke maand ontvangt u een nota per e-mail. De nota wordt binnen 14 dagen voldaan op rekening nummer NL68INGB0664343066 ten name van Wennie Roestenberg, Dordrecht.

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt een betalingsherinnering. Bij het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 7,50  in rekening gebracht.

Voldoen ouder(s)/verzorger(s) binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar/hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de therapie per direct stop te zetten totdat ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de ouder(s)/verzorger(s).

 

Bescherming, vertrouwelijkheid en omgang met informatie

1.     De therapeut heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Ten allen tijde is de privacy van de cliënt gewaarborgd.

2.     Dossiers worden zodanig bewaard dat ze ontoegankelijk zijn voor derden.

3.     Ten behoeve van de therapie kan een casus worden ingebracht bij intervisie/supervisie.

4.     In evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) wordt er rekening gehouden met de privacy van de cliënt.

5.     De therapeut is gebonden aan de beroepscode.

6.     Bij een echtscheiding wordt voor het starten van de behandeling altijd contact opgenomen met beide gezaghebbende ouders. Zij moeten beide akkoord gaan met de behandeling.

7.     Gezaghebbende ouders krijgen beide dezelfde informatie over de behandeling en de voortgang van het therapeutisch proces van hun kind, vaak via mailcontact en in een eindverslaglegging.

8.     Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.

9.     Ouders geven toestemming voor schriftelijk contact middels mail, sms en whatsapp.

10.  Voor overleg met derden zoals een arts, school of instantie zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s).

11.  In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Roestenbergcoaching zich tot het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

12.  Roestenbergcoaching is immer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Roestenbergcoaching. Client is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Cliënten zijn ten aller tijdens zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Opzegging of afmelding

1.     Bij verhindering dient de gemaakte afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd per telefoon, app, sms of email op werkdagen. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

2.     De therapeut is bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: 06-18803037. Mocht de therapeut niet aanwezig zijn, dan graag een voicemailbericht inspreken of een sms of whatsapp bericht sturen.

 

bottom of page